ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1863–1933)

Πεζά

Φειδίας Ν. Μπουρλᾶς
Ἀθῆναι, 1 Σεπτεμβρίου 2012