ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1863–1933)

Ἀτελῆ ποιήματα

 1.   Ἡ εἴδησις τῆς ἐφημερίδος [ὑπὸ κατασκευήν]
 2.   Θἄταν τὸ οἰνόπνευμα [ὑπὸ κατασκευήν]
 3.   Κ᾿ ἐπὶ πᾶσιν ὁ Κυναίγειρος [ὑπὸ κατασκευήν]
 4.   Ἀντίοχος Κυζικηνός [ὑπὸ κατασκευήν]
 5.   Στὴν προκυμαία [ὑπὸ κατασκευήν]
 6.   Ἀθανάσιος [ὑπὸ κατασκευήν]
 7.   Ὁ ἐπίσκοπος Πηγάσιος [ὑπὸ κατασκευήν]
 8.   Μετὰ τὸ κολύμβημα [ὑπὸ κατασκευήν]
 9.   Γένεσις ποιήματος [ὑπὸ κατασκευήν]
 10.   Πτολεμαῖος Εὐεργέτης (ἢ Κακεργέτης) [ὑπὸ κατασκευήν]
 11.   Ἡ δυναστεία [ὑπὸ κατασκευήν]
 12.   Τῆς ἀνεκδότου Ἱστορίας [ὑπὸ κατασκευήν]
 13.   Ἡ διάσωσις τοῦ Ἰουλιανοῦ [ὑπὸ κατασκευήν]
 14.   Ἡ φωτογραφία [ὑπὸ κατασκευήν]
 15.   Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Παῖδες [ὑπὸ κατασκευήν]
 16.   Περὶ τὰ τῶν ξυστῶν ἄλση [ὑπὸ κατασκευήν]
 17.   Ὁ πατριάρχης [ὑπὸ κατασκευήν]
 18.   Στὰ Φῶτα [ὑπὸ κατασκευήν]
 19.   Σαμίου ἐπιτάφιον [ὑπὸ κατασκευήν]
 20.   Τύψις [ὑπὸ κατασκευήν]
 21.   Ὁ αὐτοκράτωρ Κόνων [ὑπὸ κατασκευήν]
 22.   Hunc deorum templis [ὑπὸ κατασκευήν]
 23.   Ἔγκλημα [ὑπὸ κατασκευήν]
 24.   Τοῦ ἕκτου ἢ τοῦ ἑβδόμου αἰῶνος [ὑπὸ κατασκευήν]
 25.   Τιγρανόκερτα [ὑπὸ κατασκευήν]
 26.   Ἐγκατάλειψις [ὑπὸ κατασκευήν]
 27.   Μηδὲν περὶ Λακεδαιμονίων [ὑπὸ κατασκευήν]
 28.   Ἡ Ζηνοβία [ὑπὸ κατασκευήν]
 29.   Συντροφιὰ ἀπὸ τέσσαρες [ὑπὸ κατασκευήν]
 30.   Ἀγέλαος [ὑπὸ κατασκευήν]


Ἡ εἴδησις τῆς ἐφημερίδος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Θἄταν τὸ οἰνόπνευμα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Κ᾿ ἐπὶ πᾶσιν ὁ Κυναίγειρος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἀντίοχος Κυζικηνός

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Στὴν προκυμαία

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἀθανάσιος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ ἐπίσκοπος Πηγάσιος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Μετὰ τὸ κολύμβημα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Γένεσις ποιήματος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Πτολεμαῖος Εὐεργέτης (ἢ Κακεργέτης)

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἡ δυναστεία

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τῆς ἀνεκδότου Ἱστορίας

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἡ διάσωσις τοῦ Ἰουλιανοῦ

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἡ φωτογραφία

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Παῖδες

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Περὶ τὰ τῶν ξυστῶν ἄλση

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ πατριάρχης

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Στὰ Φῶτα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Σαμίου ἐπιτάφιον

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τύψις

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ αὐτοκράτωρ Κόνων

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Hunc deorum templis

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἔγκλημα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τοῦ ἕκτου ἢ τοῦ ἑβδόμου αἰῶνος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τιγρανόκερτα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἐγκατάλειψις

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Μηδὲν περὶ Λακεδαιμονίων

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἡ Ζηνοβία

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Συντροφιὰ ἀπὸ τέσσαρες

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἀγέλαος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης
Σελίδες Πατριδογνωσίας

Φειδίας Ν. Μπουρλᾶς
Ἀθῆναι, 3 Σεπτεμβρίου 2012