ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1863–1933)

Ἀποκηρυγμένα ποιήματα (1886–1898)

 1.   Βακχικόν [ὑπὸ κατασκευήν]
 2.   Ὁ Ποιητὴς καὶ ἡ Μοῦσα [ὑπὸ κατασκευήν]
 3.   Κτίσται [ὑπὸ κατασκευήν]
 4.   Λόγος καὶ σιγή [ὑπὸ κατασκευήν]
 5.   Σὰμ ἐλ Νεσίμ [ὑπὸ κατασκευήν]
 6.   Ἀοιδός [ὑπὸ κατασκευήν]
 7.   Vulnerant omnes, ultima necat [ὑπὸ κατασκευήν]
 8.   Καλὸς καὶ κακὸς καιρός [ὑπὸ κατασκευήν]
 9.   Τιμόλαος ὁ Συρακούσιος [ὑπὸ κατασκευήν]
 10.   Ἡ ψῆφος τῆς Ἀθηνᾶς [ὑπὸ κατασκευήν]
 11.   Τὸ καλαμάρι [ὑπὸ κατασκευήν]
 12.   Φωναὶ γλυκεῖαι
 13.   Ἐλεγεία τῶν λουλουδιῶν [ὑπὸ κατασκευήν]
 14.   Ὧραι μελαγχολίας [ὑπὸ κατασκευήν]
 15.   Ὁ Οἰδίπους [ὑπὸ κατασκευήν]
 16.   ᾨδὴ καὶ ἐλεγεία τῶν ὁδῶν [ὑπὸ κατασκευήν]
 17.   Πλησίον παραθύρου ἀνοικτοῦ [ὑπὸ κατασκευήν]
 18.   Ἕνας ἔρως [ὑπὸ κατασκευήν]
 19.   Μνήμη [ὑπὸ κατασκευήν]
 20.   Ὁ θάνατος τοῦ αὐτοκράτορος Τακίτου [ὑπὸ κατασκευήν]
 21.   Τὰ βήματα τῶν Εὐμενίδων [ὑπὸ κατασκευήν]
 22.   Τὰ δάκρυα τῶν ἀδελφῶν τοῦ Φαέθοντος [ὑπὸ κατασκευήν]
 23.   Ἡ ἀρχαία τραγῳδία [ὑπὸ κατασκευήν]
 24.   Ὁ Ὁράτιος ἐν Ἀθήναις [ὑπὸ κατασκευήν]
 25.   Οἱ Ταραντῖνοι διασκεδάζουν [ὑπὸ κατασκευήν]
 26.   Ἡ κηδεία τοῦ Σαρπηδόνος [ὑπὸ κατασκευήν]
 27.   Φωνὴ απ᾿ τὴν θάλασσα [ὑπὸ κατασκευήν]


Βακχικόν

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ Ποιητὴς καὶ ἡ Μοῦσα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Κτίσται

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Λόγος καὶ σιγή

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Σὰμ ἐλ Νεσίμ

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἀοιδός

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Vulnerant omnes, ultima necat

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Καλὸς καὶ κακὸς καιρός

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τιμόλαος ὁ Συρακούσιος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἡ ψῆφος τῆς Ἀθηνᾶς

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τὸ καλαμάρι

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Φωναὶ γλυκεῖαι

Εἶν᾿ αἱ γλυκύτεραι φωναὶ ὅσαι διὰ παντὸς
ἐσίγησαν, ὅσαι ἐντὸς
καρδίας μόνον λυπηρᾶς πενθίμως ἀντηχοῦσιν.

Ἐν τοῖς ὀνείροις ἔρχονται δειλαὶ καὶ ταπειναὶ
αἱ μελαγχολικαὶ φωναί,
καὶ φέρουν εἰς τὴν μνήμην μας τὴν τόσον ἀσθενῆ

ἀποθανόντας ἀκριβούς, οὓς κρύα κρύα γῆ
καλύπτει, και δι᾿ οὓς αὐγὴ
ποτὲ δὲν λάμπει γελαστή, ἀνοίξεις δὲν ἀνθοῦσιν.

Στενάζουν αἱ μελωδικαὶ φωναί· κ᾿ ἐν τῇ ψυχῇ
ἡ πρώτη ποίησις ἠχεῖ
τοῦ βίου μας – ὡς μουσική, τὴν νύκτα, μακρυνή.

[1894]

[Ἀναθεωρημένη ἔκδοσι τοῦ ποιήματος, «Φωνές», ἐδημοσίευσεν ὁ ποιητὴς τὸ 1904.]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἐλεγεία τῶν λουλουδιῶν

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὧραι μελαγχολίας

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ Οἰδίπους

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

ᾨδὴ καὶ ἐλεγεία τῶν ὁδῶν

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Πλησίον παραθύρου ἀνοικτοῦ

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἕνας ἔρως

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Μνήμη

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ θάνατος τοῦ αὐτοκράτορος Τακίτου

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τὰ βήματα τῶν Εὐμενίδων

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τὰ δάκρυα τῶν ἀδελφῶν τοῦ Φαέθοντος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἡ ἀρχαία τραγῳδία

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ Ὁράτιος ἐν Ἀθήναις

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Οἱ Ταραντῖνοι διασκεδάζουν

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἡ κηδεία τοῦ Σαρπηδόνος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Φωνὴ απ᾿ τὴν θάλασσα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης
Σελίδες Πατριδογνωσίας

Φειδίας Ν. Μπουρλᾶς
Ἀθῆναι, 6 Σεπτεμβρίου 2012