ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1863–1933)

Σημειώσεις

Περὶ τοῦ παρόντος ἱστοχώρου

Ὁ παρὼν ἱστοχῶρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1863–1933) δημιουργήθηκε μὲ σκοπὸ νὰ ἀποτελέσῃ πλήρη ἠλεκτρονικὴ βιβλιοθήκη τῶν ἔργων τοῦ ποιητοῦ στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Σημειωτέον ὅτι, ἔως καὶ σήμερα (31-8-2012), τὸ ἔργον τοῦ Κ.Π. Καβάφη δὲν εἶναι διαθέσιμο στὸ Διαδίκτυο στὴν γλῶσσα εἰς τὴν ὁποίαν ἔγραψε ὁ ποιητὴς καὶ ἐξεδόθησαν τὰ ἔργα του, ἀφοῦ ὁ λεγόμενος «Επίσημος δικτυακὸς τόπος του Αρχείου Καβάφη» τοῦ Κέντρου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν, δὲν εἶναι παρὰ καταγραφὴ τῶν ἔργων τοῦ ποιητοῦ σὲ παρεφθαρμένα ἑλληνικά, τουτέστιν στὸ μονοτονικὸ σύστημα γραφῆς, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δίχως ἄλλο συνιστᾷ παραφθορὰ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ ποιητοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκδόσεων «Ἴκαρος».

Ὅσον ἀφορᾷ στὴν κατάταξι τῶν ποιημάτων, δὲν ἀκολουθήθηκε ἡ ἀλφαβητικὴ σειρά (ὅπως στὸν «Επίσημο δικτυακὸ τόπο»), ἀλλὰ ἔγινε σεβαστὴ ἡ προτίμησις τοῦ ποιητοῦ γιὰ θεματικὴ κατάταξι (ἡ ὁποία ἐν πολλοῖς εἶναι καὶ χρονολογική). Συγκεκριμένα ἀκολουθήθηκε ἡ κατάταξις τῆς Σόνιας Ἰλίνσκαγια (Σόνια Ἰλίνσκαγια, «Κ.Π. Καβάφης: Ἄπαντα τὰ ποιήματα», ἐκδ. Νάρκισσος, 2003, ISBN 960-8239-09-5· βλ. σχετικῶς στὸ σημείωμα τῆς ἐπιμελήτριας, σελ. 19).

Οἱ φωτογραφίες τῶν χειρογράφων τοῦ Καβάφη ἐλήφθησαν ἀπὸ τὸν ἱστοχῶρο Ἰθάκη.

Ἀπαγορεύεται κάθε μετατροπὴ κειμένου τοῦ παρόντος ἱστοχώρου εἰς τὸ μονοτονικόν.


Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης
Σελίδες Πατριδογνωσίας

Φειδίας Ν. Μπουρλᾶς
Ἀθῆναι, 6 Σεπτεμβρίου 2012