Γραικοὶ καὶ Ἕλληνες (Ἰωάννης Δ. Πασσᾶς)

Ἰ.Δ. Πασσᾶς, «Ἡ Ἀληθινὴ Προϊστορία», ἐκδόσεις Ἐγκυκλοπαίδεια Ἥλιος, 1985:

«H riza «sal» exei tnv evvoia tou proseuxes8ai, iketeueiv. E3 ou Selloi Dwdwvns, Salioi Rwmaiwv, Solwv (= euxetns-iereus).

E3' allns rizns, «saloi», paragetai rnma snmaivov 3nraives8ai kai ousiastika snmaivovta 3nropotamov kai 3nrous braxous. E3' ou oi xeimarroi Sellneis kai Sellas kai Selivous potamos kai Slivous polis ev Kilikia epi 3nrou braxou.

E3' allns rizns, «sol», paragetai rnma snmaivov lampeiv kai fwtizeiv, e3 ou salava, selnvn, selas, elavn (= lampas) kai to lativikov sol (= nlios), episns Massalia (= fwteivn, lampra polis) kai to snmerivov masalas (= purofavi).

Kat' allous «Ellas» ek tns rizns «Ell-», n opoia ekfrazei tnv evvoiav tou uynlou. E3 ou Ellopes, Elivoi, Allouavoi (Albavoi), Illuria (= oreivn xwra), poleis Elea, Elaiai, Elaious, ka8ws kai to Ἑλάιον oros. Episns nlibatos, dwristi alibatos, snmaivei uynlos, oi de arxaioi pointes xrnsimopoiouv tnv le3iv epi uynlwv braxwv, orewv, purgwv, k.lp. Stis dwrikes politeies, Hliaia legotav n suveleusn tou laou (avwtatn arxn), stnv de A8nva o topos opou suvnrxeto to avwtato dikastnrio. Oi Aliades ntav 8ugateres tou Hliou tou Uyistou. Hleia kai Hlis snmaivouv oreivn xwra. Episns Elountioi (Helvetii) oi snmerivoi Elbetoi.»

Στὸ ἴδιο, περὶ Σελλῶν:

«O Sa8as eis miav spoudaiotatnv diatribnv tou dnmosieu8eisav eis to periodikov «Meletn» (Iavouarios 1910) kai upo tov titlov «A8nvaioi Gaggaraioi kai Selloi Dwdwvaioi» dierwtatai poiai eivai ai pros tous Sellous, tous aviptopodes kai xamaieuvas tou Omnrou, 8erapovtas tou Dwdwvaiou Dios, ai e8vikai kai 8rnskeutikai sxeseis twv xristiavwv 8erapeutwv kai pro pavtwv twv eis palaia suva3aria avaferomevwv agiwv Sallwv, oi opoioi prospoiouvtai mev «tnv dia 8eov parafrosuvnv», eis tnv pragmatikotnta de eivai e3upvotatoi av8rwpoi. Oi Salloi autoi eferav tnv xaraktnristiknv proswvnmiav vnfovtes n' vnptikoi pateres, ek tou «vnfeiv»=«agrupveiv», kai dinrxovto tnv mev nmerav ev akivnsia kai ekstasei frevwv, tnv de vukta meteballovto eis kallikavtzarous, tous logw aviptopodias twv metamorfw8evtas eis ovoskeleis kai adovtas eis ta mustika autwv orgia ta bakxika asmata... Eivai malista a3iosnmeiwtov oti oi ev Hpeirw diatnroumevoi akomn bakxikoi 8iasoi ferouv to diakritikov gvwrisma twv Dwdwvaiwv Sellwv, epi to tourkikwterov Tzavampetides (aviptopodes) kai Karamperndes (mauropodes).

O Sa8as dia tns diatribns tou 8elei v' apodei3n suv tois allois kai tnv evotnta twv ellnvikwv paradosewv apo twv pavarxaiwv xrovwv mexri kai snmerov.»Οἱ περιπέτειες τῶν ἐθνικῶν ὀνομάτων τῶν Ἑλλήνων
Σελίδες Πατριδογνωσίας

Ἐπικοινωνία

Φειδίας Ν. Μπουρλᾶς
Ἀθῆναι, 12 Ἰουνίου 2010