Γραικοὶ καὶ Ἕλληνες (Ἰωάννης Π. Φουράκης)

Κατά τον Ι. Φουράκη, Ελλάς = Έλ-λα = Θεών Καθέδρα.

 

Ἰωάννης Π. Φουράκης, «Μείξις-Ανακύκλησις Μυ-θολογίας + Ιστορίας: Σφαιρική περιήγησις εις τον Ναόν της Θεάς Μνημοσύνης και τα Ίαρα άλση των Ελικωνίδων και Πιερίδων Μουσών», εκδ. Τάλως Φ., Αθήναι 13997 α.ε.Ε.:

Οι Έλ-ληνες, οι εκ του σπέρματος και της εις αυτό εστιαζομένης φύσεως του Υιού του Θεού των Θεών Έλ-ληνος (Ελ = Θεός, λην = Φως του Φωτός, το εκ της αενάου ροής και διαχύσεως (= Ρα) του Πυρ(ός) (= Πυρ-Ρα)) προελθόντες, δεν ήσαν (δεν είναι) ούτε γήινοι-αυτόχθονες, ούτε φθαρτοί, ούτε θνητοί, ούτε βροτοί (αφού το πυρ = ψυχή δεν προέρχεται από την γην (=ύλην), δεν φθείρεται, δεν αποβιοί, δεν θνήσκει), ούτε απλώς και μόνον αγαθοί ή και ευγενείς άνθρωποι.

[...]

Ο Δευκαλίων δεν εγέννησεν εκ του σπέρματός του και η Πύρρα δεν έτεκεν εις την δελφύν της (=μήτραν της) τον Έλ-ληνα, τον Αμφικτύονα και την Πρωτογένειαν. Ο τρίτος και ο τέταρτος δεν ήσαν Υιοί του πρώτου και άρρενα τέκνα της δευτέρας, αλλά παίδες των. Ούτε η πέμπτη ήτο θυγάτηρ αυτού και θήλυ τέκνον αυτής, αλλά κόρη τους. Διότι εγενέθησαν και δεν εγεννήθησαν εκ του γόνου του Θεού των Θεών (= του τα υλικά-χωμάτινα σώματα ζωηγονούντος και κινούντος Ουρανίου πυρός) και ετέχθησαν από και διά της Αμώμου και Παρθένου Γαίας (όχι Γης), της και κατά την Συμπαντογονίαν πρωτογενεθείσης Μεγάλης των Θεών Μητρός.

 

Ἰωάννης Π. Φουράκης, «Τὰ Προ-Μηνύματα τῶν Δελφῶν»:Οἱ περιπέτειες τῶν ἐθνικῶν ὀνομάτων τῶν Ἑλλήνων
Σελίδες Πατριδογνωσίας

Ἐπικοινωνία

Φειδίας Ν. Μπουρλᾶς
Ἀθῆναι, 12 Ἰουνίου 2010