Βυζάντιο, Βυζαντινοί

Τὸν ὅρο «Βυζαντινὸς» πρωτοχρησιμοποίησε τὸ 1562 ὁ Hieronymus Wolf (1516-1580), μαθητὴς τοῦ Μελάγχθονος, ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε τὸ «Corpus Byzantinae Historiae» (συλλογὴ ἔργων «Βυζαντινῶν» ἱστορικῶν - «Χρονικὸν» Ἰωάννη Ζωναρᾶ, «Ἱστορία» Νικήτα Χωνιάτη, «Ἱστορία» Νικηφόρου Γρηγορᾶ).

Οἱ ἴδιοι οἱ πολίτες τῆς Αὐτοκρατορίας «Βυζάντιο» ὀνόμαζαν τὴν προκωνσταντίνεια πόλι (ὁρισμένοι ἀρχαΐζοντες ἱστορικοὶ καὶ τὴν Κωνσταντινούπολι), «Βυζαντίους» δὲ μόνον τοὺς κατοίκους τῆς ἀρχαίας πόλεως ἢ τοὺς κατοίκους τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μὲ αὐστηρῶς τοπικὴ ἔννοια.Οἱ περιπέτειες τῶν ἐθνικῶν ὀνομάτων τῶν Ἑλλήνων
Σελίδες Πατριδογνωσίας

Ἐπικοινωνία

Φειδίας Ν. Μπουρλᾶς
Ἀθῆναι, 13 Ἰουνίου 2010